1. כללי

1.1. ההצטרפות והשימוש בתוכנית השותפים של הידרולה כפופה לתנאים המפורטים בהסכם זה. אנא קרא הסכם זה בקפידה. שליחת טופס ההצטרפות כשותף מעידה על הסכמתך לכל התנאים שבהסכם זה.

1.2. האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. והשימוש בלשון זמן הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3. תוכנית השותפים תאפשר לך לפרסם מוצרים שונים הנמצאים בתוכנית השותפים של הידרולה וזאת בהתאם לתנאים המוגדרים בכל הצעה בתוכנית השותפים של הידרולה.

1.4. הידרולה אינה מתחייבת שההצעות יהיה תקפות לתקופת זמן כלשהי או לתנאים כלשהם בתוכנית השותפים.

1.5. תוכנית השותפים של הידרולה שומרת לעצמה את הזכות לסרב קבלתם של אתרים, רשימות תפוצה, חברות ואנשים פרטיים מכל סיבה שהיא.

2. התחייבות השותף לגבי מדיה בה תפורסם הידרולה

2.1. השותף מצהיר ומאשר כי כל המידע במדיה שברשותו שייך לו, וכי הוא בעל הזכות להפצת המידע והשירותים במדיה שברשותו.

2.2. השותף מצהיר ומאשר כי לא נמצאים באתרו והוא אינו עושה שימוש בחומרים ו/או בתכנים הבאים:

2.2.1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני.

2.2.2. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

2.2.3. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה.

2.2.4. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

2.3. השותף מצהיר כי לא יעשה שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה באתרים / במדיה אשר תשמש לפרסום הידרולה ו/או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתרים המיוצגים בתוכנית השותפים באופן מלאכותי. ו/או להשפיע באופן מלאכותי באמצעים טכנולוגים או אחרים על התגמול אשר לכאורה הינו זכאי לו.

2.4. השותף לא יציע כל תגמול או תמריץ לגולשים או לקהל היעד שלו בתמורה להקלקה על חומר הפרסומי של הידרולה, רכישה באתר הידרולה או כל פעולה אחרת העלולה להסתיים בקבלת עמלה באמצעות תוכנית השותפים, ללא אישור מפורש בכתב מהידרולה.

2.5. הידרולה תסגור את חשבונותיהם של שותפים אשר קיים חשש כי ביצעו הונאה כלשהי. שותפים אלו לא יהיו זכאים לעמלות שנצברו לזכותם במערכת בכל התוכניות אלא אם יוכח כי לא התקיים ניסיון הונאה. הידרולה שומרת לעצמה את הזכות לשיפוט בלעדי בנושא ניסיונות הונאה במערכת. במידה וירצה השותף להוכיח אחרת, באחריותו להוכיח כי לא התקיים ניסיון הונאה. המקרים בהם יחשב כי השותף ביצע הונאה הינם:

2.5.1. בפרסום שלהם קיים שיעור הקלקה הגבוה בשיעור משמעותי משיעור ההקלקה באתרים אחרים בתחום וללא הצדקה.

2.5.2. הגופים המפורסמים באתר המפרסם באמצעות תוכנית השותפים אצל השותף העלו טענה כלשהי לגבי פעילות הונאה אפשרית.

2.5.3. למען הסר ספק, מדובר ברשימה פתוחה, מקרים אחרים שייחשדו כהונאה ייבחנו על ידי הידרולה.

2.6. כשותף הינך מתחייב שלא להציע לגולשים באתרך גמול ישיר או עקיף כלשהו בעבור הקלקה על פרסומות. הידרולה תקפיא את חשבונם של שותפים אשר באתרם קיים שיעור הקלקה הגבוה בשיעור משמעותי משיעור ההקלקה באתרים אחרים בתחום וללא הצדקה. שותפים אלו יחשבו כמקיימי ניסיון הונאה.

2.7. השותף איננו רשאי למכור ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לתת ו/או לעשות שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לך בהסכם זה.

2.8. הכנסת פרסומות למסכים ועמודים המשתמשים בפריימים מותרת רק בתנאי שהגולש באתר רואה את כל כלי השיווק המוצגים בשלמותם (באנר, טקסט וכו').

2.9. הפרסום של ההצעות השונות מותר רק באמצעות הכלים הפרסומיים במערכת תוכנית השותפים של הידרולה. באחריות השותף לבדוק מעת לעת את הכלים החדשים הנמצאים במערכת ולהסיר כלים שהוסרו.

3. פרסום במדיות השונות שברשותך

3.1. כשותף תוכל לפרסם את מגוון ההצעות בתוכנית השותפים של הידרולה ולהרוויח עמלות.

3.2. בסיום ההרשמה למערכת תוכניות השותפים של הידרולה ולאחר שאושרת כשותף תוכל להירשם לתוכניות פרסום שונות ולהשתמש באמצעים שונים לפרסום: רשימת דיוור, שילוב קוד מחשב אשר יסופק ע"י תוכנית השותפים של הידרולה באתרך, פרסום קישור ייחודי לך שיסופק ע"י תוכנית השותפים של הידרולה וכיו"ב. בכל אחת משיטות הפרסום משולב אמצעי המאפשר לנטר את הפעילות שבוצעה דרכך בכל אחת מהתוכניות שבחרת. האחריות על שימוש נכון באמצעי הפרסום מוטלת עליך ולא תוכל לבוא בתביעות כלשהן להידרולה באם נגרם לך נזק ישיר או עקיף עקב שימוש לא נכון בקוד או בחומר שסופק על ידה.

3.3. כשותף תוכל לפרסם את כלי השיווק הקיימים במערכת תוכניות השותפים של הידרולה בלבד. שימוש בחומר פרסומי נוסף מעבר לקיים במערכת תוכניות השותפים של הידרולה דורש אישור בכתב מהידרולה, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות, ואף לחשוף את השותף לתביעות בגין נזקים.

3.4. כשותף חל איסור על שליחת דוא"ל ספאם (SPAM) ובו קישורים להצעות במערכת תוכניות השותפים של הידרולה באופן ישיר או עקיף, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות. כמו כן, המפר תנאי זה יהיה אחראי באופן ישיר ובלעדי לכל נזק ו/או תביעה בגין פעולה שנעשתה בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 ובמיוחד התיקון לו מהתשס"ח-2008 הידרולה לא תהא אחראית לכל טענה ו/או דרישה בקשר עם העניין. במידה ותידרש הידרולה לתשלום פיצוי כלשהו, ישפה השותף את הידרולה באופן מיידי, בין בתשלום ישיר ובין בקיזוז סכומים המגיעים לו.

4. עמלות

4.1. באם תירשם ותאושר כשותף בתוכנית השותפים של הידרולה, תהיה זכאי לקבל עמלה בהתאם להצעות אליהן תצטרף. במקרים הבאים לא תהיה זכאי לקבלת העמלה:
4.1.1. באם הלקוח ביטל את רכישתו או החזיר את המוצר אותו רכש, בהתאם לתקנון המפרסם אצלו התבצעה הרכישה.
4.1.2. באם הרכישה לא אושרה לחיוב ע"י חברת האשראי.
4.2. תשלום העמלות יבוצע ע"י הידרולה והוא מותנה בכך שפעולה שבגינה ניתנת העמלה עומדת בדרישות ההצעה. למען הסר ספק, עמלות בגין הזמנת מוצרים מהידרולה יאושרו וישולמו רק לאחר מימוש הרכישה בפועל על ידי הלקוח, כאשר במידה והלקוח שינה את גובה העסקה, הידרולה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את העמלה בהתאם.

4.2. גובה וסכום העמלה יקבעו במערכת תוכנית השותפים של הידרולה והידרולה שומרת לעצמה את הזכות לשנות עמלה זאת באופן גורף או פרטני לשותף מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. בעת שינוי עמלה ייצא עדכון לשותפים, אך הידרולה אינה מחויבת בשליחת הודעה זאת ובאחריות השותף להתעדכן במערכת תוכניות השותפים מעת לעת בעמלה המוצגת בהצעות אותן הוא משווק.

4.3. גובה התשלום יחושב על בסיס חודשי מתוך העמלות השונות שיצברו ויאושרו בחשבון. התשלום ישולם לשותף ע"פ אחת מהאפשרויות הבאות:

4.3.1. לחברה כנגד חשבונית מס כדין בתוספת מע"מ.

4.3.2. לאדם פרטי בניכוי המס הקבוע בחוק.

4.4. העמלה תשולם 30 ימים לאחר סיומו של כל חודש בתנאי שוטף+30.

4.5. הידרולה תעביר אל השותף את העמלה במועד התשלום הראשון בו יהיו צבורים לזכותו יותר מ-200 שקלים נטו. שותף אשר רווחיו בחודש מסוים לא הגיעו לסכום זה, יקבל את העמלה כאשר תהא עמלה צבורה של יותר מ -200 ש"ח נטו.

4.6. במקרה שמכירה בוטלה לאחר שהשותף תוגמל בגינה, יקוזז הסכום מתשלומים עתידיים המגיעים לשותף, במידה והשותף לא יהיה זכאי לעמלה בעתיד תהיה הידרולה זכאית לדרוש את החזר התשלום מהשותף.

4.7. הסכומים המופיעים במערכת הניהול לא כוללים מע"מ.

 

5. אחריות

5.1. בשום נסיבות לא תחול על הידרולה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך כלשהי ל:

5.1.1. עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במערכת תוכניות השותפים.

5.1.2. הפרה של זכויות יוצרים או תביעה כלשהי הנובעת מתוכן דפי אתר האינטרנט של השותף.

5.1.3. הידרולה אינה אחראית על אובדן הכנסה כלשהו לשותף כתוצאה מהפסקת פעילותם של הצעות שונות במערכת השותפים.

5.1.4. הידרולה תהא רשאית למסור את פרטי השותפים במקרה של פעולה משפטית כלשהי מטעם צד שלישי בגין פעולות אשר ננקטו על ידי השותפים המפרות את תנאי השימוש במערכת.

5.1.5. בשום נסיבות לא תחול על הידרולה או מי מטעמה אחריות לפעולות השותפים הידרולה לא תשא בעלויות כלשהן במקרה והשותף יתבע על ידי צד שלישי בכל הקשר של תוכנית השותפים של הידרולה.

5.2. השותף מתחייב ומסכים בזאת לשפות את הידרולה, בגין כל ההפסדים, הטענות, ההוצאות (כולל שכ"ט עורכי דין), התביעות, הנזקים, העלויות, הדרישות או החבויות, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין זכויות יוצרים, הוצאת דיבה, לשון הרע והפרת זכויות סמל מסחרי כמו גם כל טענה אחרת הנובעת מאופן ותוכן קידום הקמפיינים של השותף. הידרולה תהא פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ"ל.

5.3. השירות ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהא לשותף טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הידרולה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

5.4. הידרולה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של השותף ולאבטח את מערכת השותפים של הידרולה ואת רמת השירות במוצר, אך אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הידרולה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הידרולה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

6. יחסי עבודה

6.1. עם הצטרפותך כשותף לתוכנית השותפים של הידרולה, חשוב להדגיש כי לא נוצרים ולא יתקיימו כל יחסי שותפות בין הצדדים, יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או שותפות.

6.2. הסכם ההתקשרות אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. באם נתקלת בבעיה טכנית כלשהי, אנא פנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנו נשתדל לעזור לך, אך איננו מתחייבים לכך.

6.3. תוכנית השותפים של הידרולה שומרת לעצמה את הזכות לסיים התקשרות עם שותף מסיבה כלשהי. במקרה זה תישלח הודעה על סיום ההתקשרות בדוא"ל ותהא בעלת תוקף מרגע שליחתה. עמלות שנצברו לזכות השותף ישולמו בחודש שלאחר מכן, כל עוד לא קיים חשש להונאה כלשהי.

6.4. תוכנית השותפים של הידרולה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המופיעים בהסכם זה. הודעה על שינויים בתנאים אלו תישלח לשותפים, והשינויים ייכנסו לתוקף 7 ימים מיום שליחת ההודעה. השותפים מתחייבים לעמוד בתנאים החדשים או לסיים את התקשרותם עם הידרולה טרם כניסת השינויים בהסכם לתוקף.

7. דין ושיפוט

7.1. הדין החל על הצטרפותך לתוכנית השותפים של הידרולה ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
7.2. במידה וחלק מהסכם זה יקבע כחסר תוקף על ידי חוק, תקנה או בית משפט, כל יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף.